Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

ברחובות ירושלים
לקול שירה: טקס שריפת פאות נכריות

בטקס חדשני ומוזר שרפו בירושלים לקול שירת ההמונים, עשרה פאות נכריות, שזכו לשמותיהם של עשרת בני המן. זאת כמובן לאחר אמירת "לשם ייחוד" [1] שהותאם לאירוע

בשנים האחרונות הולך וגובר הקמפיין בקרב נשות הציבור החרדי נגד לבישת פאות נוכריות. ברחובות הריכוזים החרדיים נתלים מידי תקופה מודעות וכרוזים של גורמים קיצונים המבקשים לשכנע נשים חרדיות שלא לחבוש פאות נוכריות מאחר והדבר מנוגד לכללי ההלכה והצניעות.

הערב (ה') הגדילו לעשות אותם עסקנים כאשר ארגנו מעמד של שריפת פאות ברוב עם ברחובות ירושלים.

מעל גבי בימה גבוהה תלו המארגנים מספר ראשי פאות כאשר לכל אחת מהן הוצמד הכינוי מתוך שמותיהם של עשרת בני המן: אריסי ארידי ויזתא ועוד…

הרב שהחזיק את המוט אמר בקול רם ובכוונה גדולה את נוסח ״לשם יחוד״ ואז ניגש לקיום "המצווה" כשהוא מצית את הפאות הנוכריות לקול שירת הקהל.

לכתבה: https://goo.gl/3QdUXs
=======
הערת מערכת 0202
[1] לשם ייחוד – אוסף תפילות בעלות מקור קבלי, הנאמרות לעיתים לפני עשיית מצוות מסוימות, וכוללות כוונות מתאימות לעשיית המצווה.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1857207830964583