Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מוישה שמואל נפטר. איש החינוך הרב משה שמואל וידבסקי, המשגיח שלי [*] בישיבה קטנה, [**] ואדם מאיר בצורה יוצאת דופן, איננו.

מוישה שמואל נפטר. איש החינוך הרב משה שמואל וידבסקי, המשגיח שלי [*] בישיבה קטנה, [**] ואדם מאיר בצורה יוצאת דופן, איננו.

היה יהודי צדיק ויקר. ישר והגון (תתרגמו אתם "ערלכער"), לא עניין אותו מעולם כוח כבוד או כסף. רק עבודת ה' ואהבת אדם.

בישיבה תמיד ידענו שאם מוישה שמיל זרק אותך הביתה כעונש, הפיתרון הוא לבוא אליו מחצית השעה לאחר מכן ולומר לו את מילות הקסם "המשגיח, אני חוזר בתשובה, אני מתחרט, אהיה טוב יותר". והוא תמיד תמיד האמין. תמיד רצה לתת הזדמנות נוספת, והאמין באמונה פשוטה במושג התשובה.

גם כשהיה נדרש להיות נוקשה ותקיף חשת את האהבה שלו והאכפתיות שלו. סיפר לי חבר שנזרק מהישיבה, שהיה זה מוישה שמיל שנשלח על ידי הצוות להודיע לו על ההחלטה. הוא קרא לו לחדרו, ותוך כדי דברו, לא הצליח לעצור את דמעותיו. ולא היו הדמעות מצויות בישיבת "מאור ישראל" של חסידות גור. [***]

מי ייתן לנו תמורתו. כל כך מעטים דוגמתו.

יהי זכרו ברוך. פחות

◀כתב ‏נטע כץ‏ (‏‎Neta Katz‎‏). https://bit.ly/3McpNkz

=====

הערות מערכת

[*] משגיח – בעולם הישיבות, המשגיח הוא דמות בעל השפעה רבה על עולמם הרוחני של התלמידים ועל דמותה של הישיבה.

[**] לימוד בישיבה מחולק לשני פרקי זמן. ישיבה קטנה גילאי 14-17 וישיבה גדולה מגיל 17 עד החתונה (בדרך כלל)

[***] גור – נוסדה ע"י הרב יצחק מאיר אלתר מהעיירה גורה שבפולין והיא החצר החסידית הגדולה בישראל.
החסידות מתאפיינת בהשפעה פוליטית, תקשורתית וחינוכית רבה ובסדרת תקנות ונוהגים בנושאי אירועי שמחה, דיור, זוגיות, הפרדה מגדרית ומיניות. האדמו"ר הנוכחי הוא רבי יעקב אריה אלתר. האלפון של החסידות בשנת 2018 כלל כעשרת אלפים וחמש מאות משפחות, ובהן כ-50 אלף נפש.

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280330530_5493415350677128_6767737765702940962_n.png?_nc_cat=109&ccb=1-6&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=2u19jrifOVYAX–r1ua&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8FNawEs0VmE9FXC1LCaUNDFgDszpEEgHlBIlUq0rYmgQ&oe=628259AE`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5493426024009394/