Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הרבנית לאה קולדצקי, בתו של הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, סירבה להצעה מפתיעה – הדלקת משואה בטקס יום העצמאות.

הרבנית לאה קולדצקי, בתו של הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, סירבה להצעה מפתיעה – הדלקת משואה בטקס יום העצמאות.

על פי הדיווח לשכת אחת שרות הממשלה העבירו הצעה לבית הרבנית ובקשו שלמען אחדות העם הרבנית תדליק משואה ביום העצמאות בהר הרצל.

בית הרבנית קולדצקי הפך בתקופה האחרונה לבית בו הולכות ונכנסות נשים רבות ביניהן נשות ציבור, שרות בממשלה וחברות כנסת, כאשר רק לפני כמה ימים דיווחנו על ביקורה של חברת הכנסת הפורשת עידית סילמן בביתה של הרבנית. [*] בציבור אף רווחת השמועה כי אביה ר' חיים, הוריש לה את כוח הברכה המפורסם שלו וכי אמה הרבנית בת שבע ע”ה, שגם ביתה היה פתוח ונשים רבות באו לשמוע את עצתה ולהתברך מפיה, הורישה לה את היכולת לקבל קהל בסבלנות ובהארת פנים לכל אדם.

כעת נודע כי לאחר הפטירה פנו מלשכת אחת משרות הממשלה לבית מרן שר התורה זצוק”ל כדי לבדוק אפשרות להציע לרבנית להדליק משואה ביום העצמאות בהר הרצל וזאת על מנת לאחד את העם.

בבית הרבנית קיבלו את ההצעה אך החליטו לסרב לה מיידית מכמה סיבות, העיקרית ביניהן היא שטקס יום העצמאות הוא טקס חילוני שמלווה במוסיקה והטקס יוצא באמצע ימי ספירת העומר, ימים שבהם על פי ההלכה אסור לשמוע מוסיקה.

◀מערכת 0202 דרך המחדש

📸בתמונה: הרבנית עם חברת הכנסת עידית סילמן.

◀קרדיט תמונה: קובי בורנשטיין

=====

הערות מערכת

[*] על ביקורה של עידית סילמן אצל הרבנית ראו כאן: https://bit.ly/3M6rv6A

#הרבנית_קולדצקי #משואה

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278332552_5416439618374702_8845012943891320535_n.png?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=dK0__tWGv_0AX-A3Gy-&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-gz_ExiFubpNzexKkjoAREqb6IjB3gw_4OGavWpOVkVg&oe=625DF538`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5416444511707546/