Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אמש התקיימו הלוויותיהם של הקדושים הרב יעקב ישראל שלום והרב אבישי יחזקאל ה' יקום דמם שנרצחו על ידי בן העוולה בפיגוע בבני ברק.

אמש התקיימו הלוויותיהם של הקדושים הרב יעקב ישראל שלום והרב אבישי יחזקאל ה' יקום דמם שנרצחו על ידי בן העוולה בפיגוע בבני ברק.

בין המספידים של הרב אבישי היה אחיו שספד לו בבכיות: "דודי ירד לגנו לערוגת הבושם לראות בגנים וללקוט שושנים. אוי לנו כי בא השמש בצהריים, הגמרא אומרת שפטירה של זקן דומה לשמן ופתילה שכבתה אחרי שהשמן אזל, אבל פטירה של צעירים דומה לשמן ופתילה שכבו מייד בהתחלה"

"הוא עטף את הבן שלו, קיבל כדורים והציל את הבן. הוא דיבר איתי בטלפון באותה דקה ואמר שהוא שומע ירי, שאני לא יצא מהבית".

"אוי אבישי אחי, אבישי היקר. כמה אהבתי אותך. אני לא מאמין שאני נמצא פה עכשיו. היית אחי היקר והחביב, בן זקונים שתמיד עוזר ומדבר איתנו בלימוד ובענייני השקפה, עוזר ומסייע לכולם. מהיום שנולדת בבית הכנסת שמחה לכולנו. היית תמיד רוקד ושר, לצד הלימוד שלך בישיבת יקירי ירושלים. אוי אוי. קשה מאד. מדובר באבדה גדולה, לא רק בשבילי אלא לכל עם ישראל. אתה עשית דברים שאף אחד לא עשה בעולם"

"אני זוכר שפנית אליי וביקשת לארגן כנס כדי שלא יהיו חילולי שבת בתל אביב. כאב לך מאד על השבת, והיה חשוב לך לעשות כינוס בהשתתפות רבנים וגדולי תורה, ועכשיו לצערנו נפרדה החבילה. בימים האחרונים הגעת לכולל ורצית ללמוד איתי, ובכך נפרדת מאיתנו".

"זה קרה פה בעיר בני ברק ועלינו לקחת חיזוק בצניעות, ביראת שמים, ובלימוד התורה. האסון הזה לא קרה סתם. איננו תולים את זה בשום דבר. הכול זה רצון ה'".

◀מערכת 0202 דרך חדשות כיכר השבת

📸צילום: מתוך סרטון של הלוויה.

#פיגוע #לוויה

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/277523166_5378658285486169_5022934249761089472_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=COh7kyek1gwAX-6DbUK&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT_Gu5lPnh6j5KRz9q8iFg7sJL1-YDhAjGnudIDz0WDlVA&oe=624BBEFB`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5378664668818864/