Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

ישיבת מיר [*] מיייעדת חדר אוכל לכאלו שיש חשש שנדבקו בקורונה.

ישיבת מיר [*] מיייעדת חדר אוכל לכאלו שיש חשש שנדבקו בקורונה.

בעקבות השתוללות נגיף הקורונה בעולם הישיבות, שם רבים נדבקים ומדביקים את חבריהם לספסל הלימודים, ישיבת מיר תלתה היום מכתבים בתוך הישיבות שם היא מבקשת מכל שהיה ליד מישהו מאומת לנגיף או שמסיבה כלשהיא יש חשש שנדבק שישתמש רק בחדר אוכל ייעודי לכאלו שיש חשש שנדבקו ולא בחדרי האוכל הכלליים שם אוכלים שאר בחורי הישיבה.

בנוסף, במכתבים ישנה דרישה מכך שכל מי שיש לו תסמיני קורונה, או שהיה ליד מישהו מאומת, לא להסתובב בתוך הישיבה עד לבדיקה וקבלת תשובה שלילית. במכתב, שנכתב באותיות אדומות להדגשת החשיבות, נאמר שזו דרישה מחייבת ואין להקל ולהורות היתר בזה.

כמו כן הישיבה מבקשת שכל מי שבקבוצת סיכון בגלל מחלות רקע או גיל (בישיבה לומדים גם אנשים מבוגרים ממש) להשגיח בתקופה זו ביתר שאת שלא ידבקו חלילה בנגיף ושאם יש חשש להידבק שלא יבואו כלל אל הישיבה.

◀מערכת 0202

◀המכתבים שנתלו בישיבה.

=====

הערות מערכת

[*] ישיבת מיר – ישיבה חרדית-ליטאית ותיקה, אחת משתי הישיבות הגדולות ביותר בעולם (יחד עם ישיבת לייקווד).

#מיר #קורונה

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/s720x720/271803642_5127482477270419_5360944344901198540_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=lVeVqp2WpIkAX-PuHq2&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-eouDsRUnGLWz4_V6rMQyCgsP4cCNrlSYVAY_zyCEokg&oe=61E53FF4`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5127483240603676/